Stanowisko Forum Prawo dla Rozwoju skierowane do Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości

1)
Spółka akcyjna notowana na GPW. Wyłączenie możliwości prowadzenia nieupublicznionej spółki typu REIT.
2)
Nadzór i prowadzenie rejestru REIT-ów przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Rozszerzony obowiązek sprawozdawczy podmiotów typu REIT w raportach okresowych w zakresie wymogów ustawowych.
Badanie rzetelności i niewadliwości informacji zawartych w raportach okresowych przez biegłych rewidentów.
Badanie zgodności informacji zawartych w raportach okresowych z wymogami ustawowymi przez KNF.
3)
a)
Optymalny byłby brak ograniczenia rodzajów nieruchomości w portfelu. Dopuszczalne, acz bezzasadne wydaje się ograniczenie udziału inwestycji mieszkaniowych do 5-10% wartości portfela.
b)
Określenie minimalnej liczby nieruchomości w portfelu na 5, z maksymalnym udziałem pojedynczej nieruchomości na poziomie 30% wartości portfela.
Ograniczenie spektrum możliwości lokowania aktywów do:
– zakupu nieruchomości zlokalizowanych na terenie kraju (bezpośrednio lub przez SPV),
– listów zastawnych polskich banków hipotecznych,
– gotówki i odpowiedników gotówki.
c)
Ograniczenie poziomu zadłużenia do 10-20% wartości portfela inwestycyjnego.
4)
Obowiązek upublicznienia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i dopuszczenia do obrotu co najmniej 90% akcji.
Określenie maksymalnego udziału pojedynczego inwestora (w tym podmiotów powiązanych) na poziomie 10% (z możliwością utrzymania kontroli poprzez akcje uprzywilejowane w serii założycielskiej).
5)
a)
Odliczenie od podatku CIT kwoty dywidendy wypłaconej polskim rezydentom podatkowym w poprzednim roku obrotowym.
Obowiązek dystrybucji nie mniej niż 90% rocznego zysku.
Unormowanie wypłaty dywidendy w okresach kwartalnych.
b)
Wyłączenie możliwości prowadzenia innych rodzajów działalności niż najem powierzchni i osiąganie przychodów związanych z zarządzaniem nieruchomością należącą do REIT-u.

Inne:
Utworzenie “wzorcowych” publicznych REIT-ów na bazie: Polskiego Holdingu Nieruchomości, Polskiego Holdingu Hotelowego, Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, samorządowych lokali użytkowych, funduszy nieruchomości Polskiego Funduszu Rozwoju (Fundusz Mieszkań dla Rozwoju i Fundusz Mieszkań na Wynajem), Agencji Rozwoju Przemysłu (FIZAN Nieruchomości ARP), Funduszu Rozwoju Spółek znajdującego się pod nadzorem Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, a także aktywów wydzielonych ze spółek górniczych, kolejowych, Poczty Polskiej, Lasów Państwowych itp. Więcej o publicznych REIT-ach pisaliśmy w drugim numerze kwartalnika Save&Invest: obywatelski dochód pasywny.