KONCEPCJA

METODYKA

PANELE

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth w Katowicach zgromadziło 700 osób i 300 ekspertów, którzy przedstawili projekty zmian ustaw dla rozwoju gospodarki. Gościem specjalnym wydarzenia był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Uczestnicy wydarzenia, które odbyło się w dniach 28-30 października 2015 r., zaprezentowali pomysły na rozwiązania sprzyjające stabilnemu wzrostowi gospodarczemu Polski oraz wzmacnianiu efektywności i niezależności państwa. Podczas dwóch dni intensywnych debat i warsztatów eksperckich, dyskutowali o potrzebach przedsiębiorców i całej gospodarki. Tworzyli propozycje zmian ustaw, które złożyli na ręce prezydenta Andrzeja Dudy – honorowego patrona i uczestnika Forum.

Forum dla Wolności i Rozwoju to pierwsze obywatelskie przedsięwzięcie w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, którego celem było zaproponowanie konkretnych zmian prawnych. Po raz pierwszy kilkuset przedsiębiorców, naukowców i ekspertów z różnych dziedzin, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów usiadło wspólnie, by wypracować praktyki i rozwiązania, które pomogą zapewnić stabilny, wieloletni rozwój polskiej gospodarki, a także umocnić pozycję kraju na arenie międzynarodowej. Drugiego dnia Forum najważniejszych postulatów wysłuchał prezydent.

Dzisiejsza pozycja Polski na świecie jest w dużej mierze wynikiem ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców. Ich wkład i zaangażowanie w budowę naszej gospodarki widać między innymi w takich oddolnych inicjatywach jak Forum dla Wolności i Rozwoju. Polscy przedsiębiorcy potrzebują prawa, które wzmocni ich konkurencyjność i pomoże dalej się rozwijać. Dlatego konieczna jest m.in. reforma systemu podatkowego, który będzie motywował do inwestowania środków finansowych w Polsce i który będzie sprawiedliwie traktował wszystkie firmy: polskie i zagraniczne, te większe i te, które prowadzą działania w skali mikro”, powiedział Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth odbyło się 17 warsztatów tematycznych w takich obszarach jak: inwestycje, prawo i wymiar sprawiedliwości, podatki, gospodarka, innowacyjność oraz samorząd lokalny. W każdym ze spotkań wzięli udział specjaliści w danej dziedzinie, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji publicznych i NGO, a w wielu przypadkach także media. Warsztaty eksperckie były merytoryczną esencją wydarzenia, a także przykładem udanej współpracy osób z różnych środowisk. Ich uczestnicy – pomimo różnic poglądów i perspektyw – wypracowali wspólne postulaty zmian dla rządzących.

Reforma podatkowa, zamiana CIT na inną formę podatku – który obniżyłby uciążliwość dla przedsiębiorstw, ale też i dla Państwa – lub wdrożenie systemu mieszanego, ulgi inwestycyjne, wyrównanie szans pomiędzy dużymi i małymi podmiotami oraz firmami polskimi i zagranicznymi – to przykłady postulatów wnoszonych przez przedsiębiorców w obszarze podatkowym”, podkreślał Henryk Siodmok, prezes zarządu grupy Atlas. „Polskie przedsiębiorstwa chcą płacić podatki, ale mają poczucie, że system jest nieefektywny i nie gwarantuje jednakowych szans rozwoju dla wszystkich”, przekonywał.

 Wśród postulatów zgłaszanych przez uczestników Forum znalazły się także, między innymi: konieczna szybka nowelizacja prawa zamówień publicznych, ujednolicenie prawa bankowego w formie całościowego kodeksu, powołanie Rady Przedsiębiorców reprezentującej przedstawicieli sektora prywatnego, stworzenie rynku mocy w energetyce, wprowadzenie do kodeksu pracy tzw. banków czasu pracy czy zachęty dla pracodawców do zatrudniania pracowników 50+. Forum zajmuje się obszarami kluczowymi z punktu widzenia wieloletniego rozwoju państwa. Są to m.in. energetyka, kreowanie rynku pracy, ochrona zdrowia i rynek finansowy.

Potrzebujemy strategicznego myślenia w perspektywie kilkunastu i kilkudziesięciu lat. Ale to nie wystarczy -musimy też w taki sposób realnie działać. Z realizacji celów długoterminowych powinien być rozliczany regularnie rząd, samorządy i wszystkie państwowe instytucje. Potrzebujemy również określenia branż strategicznych tak, aby wiadomo było, które obszary szczególnie mocno wspieramy i promujemy. Trzeba zwiększyć też realny transfer wiedzy i środków pomiędzy mniejszymi i większymi podmiotami na rynku, nauką i biznesem, sektorem prywatnym i publicznym. Organizm państwa powinien żyć. Tymczasem mamy wiele świetnych rozwiązań na papierze, a nie działających w praktyce”, skomentowała prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek, sekretarz generalna Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth, czuwająca nad merytoryką warsztatów i nad przygotowaniem tzw. Białej Księgi, czyli zbioru dobrych praktyk dla państwa i biznesu pt. Prawo dla Wolności i Rozwoju.