Informacje o nas

Misją Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth jest inicjowanie zmian w prawie, które służą interesowi państwa i dobru publicznemu. Dążymy do sformułowania konstruktywnych i realistycznych rekomendacji z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Współpracujemy z ośrodkami decyzyjnymi i środowiskami pracującymi dla rozwoju Polski z różnych regionów kraju oraz tradycji ideowych.

W ramach działalności eksperckiej oferujemy organizację kongresów, warsztatów eksperckich oraz przygotowanie raportów i policy papers.

Stowarzyszenie L4G istnieje od 2010 roku. Od 2014 roku prowadzimy prace eksperckie pod szyldem Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth. Stowarzyszenie jest realizatorem kampanii społecznej „Kokosza, grosz do grosza!”, w ramach którego organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich w zakresie edukacji finansowej. Celem inicjatywy jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania, na etapie szkoły podstawowej. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły podstawowej mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i pomnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami. Promujemy i uczymy bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

Pierwsza edycja Forum dla Wolności i Rozwoju #Law4Growth odbyła się w dniach 28-30 października 2015 r. w Katowicach i zgromadziła 700 słuchaczy oraz prawie 300 ekspertów, biorących aktywny udział w pracach merytorycznych. Podczas dwóch dni odbyło się 17 warsztatów tematycznych w takich obszarach jak: inwestycje, prawo i wymiar sprawiedliwości, podatki, gospodarka, innowacyjność oraz samorząd lokalny. W każdym ze spotkań wzięli udział specjaliści w danej dziedzinie, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji publicznych i NGO. Uczestnicy wydarzenia zaprezentowali pomysły na rozwiązania sprzyjające stabilnemu wzrostowi gospodarczemu Polski oraz wzmacnianiu efektywności i niezależności państwa, które złożyli na ręce prezydenta Andrzeja Dudy – honorowego patrona i uczestnika Forum.

Drugie Forum #Law4Growth gościło w podwarszawskich Falentach 12 grudnia 2016 r. Uczestnicy pracowali nad szkicami ustaw w takich obszarach, jak prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, prawo energetyczne, czy efektywność polityk publicznych. Efektem debat przedsiębiorców, prawników, ekonomistów i przedstawicieli samorządów była  „Strategia dla Polski”, definiująca misję państwa, wizję jego rozwoju oraz podstawowe cele strategiczne.

Trzecia edycja Forum Prawo dla Rozwoju odbyła się w dniach 5-6 października 2018 r. w Katowicach. Kongres poświęcony był tematyce wpływu systemów prawnych na rozwój gospodarczy i społeczno-polityczny, podejmował szerokie zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości. Kongres stał się polem do pogłębionej dyskusji nad problematyką i zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem społecznym, państwowym jak i międzynarodowym. W ciągu dwóch dni, Forum zgromadziło ponad 1000 osób, w tym przedstawicieli rządów wielu państw europejskich, dyplomatów, naukowców, ekspertów, samorządowców, polityków. Uczestnikami Kongresu byli szefowie resortów sprawiedliwości państw Inicjatywy Trójmorza co w znaczący sposób wpłynęło na rangę przedsięwzięcia. Forum składało się kilku sesji plenarnych i kilkunastu paneli tematycznych. W trakcie kongresu zaprezentowany został raport strategiczny „Inicjatywa Trójmorza. Jeśli razem, to dokąd i jak?”.

Wypracowaliśmy innowacyjną formułę organizowania pracy warsztatowej ekspertów reprezentujących szerokie grono interesariuszy. Zastosowane metody facylitacji pracy grupowej pozwalają koncentrować dyskusję zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, prowadząc do uzyskania efektu w postaci rekomendacji zmian prawnych przy zagwarantowaniu wszystkim uczestnikom zabrania głosu i uwzględnienia ich argumentów.

Warsztaty strategiczne prowadziliśmy dotychczas w obszarze polityki lekowej, rynku kapitałowego oraz rozwoju regionalnego. Współorganizowaliśmy również  Senior Level Oncology Forum oraz wizytę studyjną USAID Central Asia.

EKSPERCI

Zobacz

MEDIA O NAS

Zobacz

OFERTA

Zobacz