Forum Prawo dla Rozwoju świadczy usługi merytorycznego i komunikacyjnego wsparcia w procesie decyzyjnym, legislacyjnym oraz w debacie publicznej. Wspomagamy naszych klientów w skutecznej prezentacji stanowisk w relacjach z decydentami politycznymi, mediami oraz administracją publiczną. Metody działania dobieramy adekwatnie do specyfiki realizowanego projektu, aby elastyczność przekładała się na skuteczność działań.

Law4Growth provides an expert and communication support in the decision-making and legislative processes as well as in public debate. We help our clients in the effective presentation of their standpoints to political decision-makers, the media and administration. We select our methods adequately to your needs, so that flexibility converts into effectiveness.

Przygotowujemy analizy eksperckie, dostarczając wiedzy użytecznej w procesie podejmowania decyzji. Poprzez zastosowanie właściwej metodologii, wykorzystanie danych ilościowych oraz uwzględnienie czynników jakościowych, jesteśmy w stanie nie tylko skutecznie wyjaśniać rzeczywistość społeczną, ale również formułować rekomendacje zmian. Wypracowane postulaty de lege ferenda przekazujemy decydentom politycznym, zabiegając następnie o ich realizację.

Wykorzystując doświadczenie naszych ekspertów w parlamentarnym i rządowym procesie legislacyjnym, oferujemy warsztaty legislacyjne, gromadzące ministerialnych legislatorów, ekspertów branżowych, pracowników jednostek analitycznych KPRM, Sejmu i Senatu oraz instytutów badawczych. Warsztaty są okazją dla prezentacji i uzgodnienia rozbieżnych interesów, stwarzając podstawę dla lepszego przygotowania przyszłej legislacji.

Oferujemy przygotowanie sektorowych i problemowych raportów badawczych. Uważamy, że konkurencja jest dobra, ale zwyciężanie jest lepsze. Poprzez dostęp do wiedzy użytecznej oraz kształtowanie środowiska informacyjnego, dostarczamy naszym klientom przewagi konkurencyjnej. Oferujemy prezentację i popularyzację raportu w środowiskach branżowych, wśród dziennikarzy, decydentów i interesariuszy. Prezentacja może zakładać organizację briefingu prasowego, debaty eksperckiej lub konferencji tematycznej.

Z wykorzystaniem powyższych narzędzi, świadczymy usługi Public Affairs, łączące wiedzę merytoryczną z relacjami z decydentami politycznymi i ich zapleczem eksperckim. Koncentrujemy się na docieraniu do właściwych osób z właściwie przygotowanym komunikatem. Jesteśmy obecni na spotkaniach i konferencjach branżowych, wykorzystując każdą okazję dla budowania nieformalnych relacji i prezentowania stanowisk naszych klientów.