1. Cel Forum Akcyzowego:

 

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Forum Akcyzowego, cel jego prac stanowi wypracowanie przez szerokie grono przedstawicieli branży i interesariuszy rekomendacji de lege ferenda w zakresie aktualizacji zasad opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów tytoniowych, które będą podstawą do przygotowania przez Ministerstwo Finansów projektu zmian prawnych w IV kwartale br. W kształtowaniu polityki podatkowej, konieczne jest respektowanie zasady przewidywalności prawa w zakresie kierunków, harmonogramu i realizacji zapowiedzi regulatora rynku. Oczekujemy zatem przygotowania i procedowania zapowiedzianego na IV kwartał projektu zmian w ustawie akcyzowej, wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

  1. Wytyczne dla projektu zmian w podatku akcyzowym:

  • zmniejszenie, a docelowo wyeliminowanie rozbieżności w regulacjach dot. wyrobów tradycyjnych i nowatorskich (m.in. w zakresie obrotu, reklamy, opodatkowania i oznaczania opakowań). Zwracamy uwagę na potencjalną szkodliwość przyjęcia przez ustawodawcę narracji koncernów tytoniowych o mniejszej szkodliwości podgrzewaczy tytoniu, która dla wielu konsumentów (palaczy i potencjalnych palaczy) odbierana jest jako zapewnienie zdrowej alternatywy dla palenia papierosów. Konsekwencją agresywnej kampani marketingowo-sprzedażowej jest zatrzymanie spadku liczby palaczy wśród najmłodszych (15-24 lata) oraz wymienne korzystanie z wyrobów tradycyjnych i nowatorskich przez 79% ich użytkowników (Eurobarometr).
  • przyjęcie przez polski rząd priorytetu polityki zdrowotnej w kształtowaniu zasad opodatkowania wyrobów tytoniowych. Apelujemy o respektowanie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, która rekomenduje jednakowe traktowanie wyrobów tradycyjnych i nowatorskich.
  • wprowadzenie definicji legalnej podgrzewaczy tytoniu jako wyrobu wprowadzonego do obrotu po 19 maja 2014 r., zawierającego tytoń, służącego do użytku w dedykowanym urządzeniu elektronicznym, wytwarzającym aerozol do inhalacji. Produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające ustalone powyżej kryteria, powinny być traktowane jako podgrzewacze tytoniu. Do celów akcyzy wkłady do podgrzewaczy tytoniu uznaje się za dwie sztuki, w przypadku gdy jedna sztuka zawiera powyżej 10 gram substancji i jako kolejną liczbę sztuk za każde dodatkowe 5 gram.
  • określenie wysokości stawki akcyzy dla podgrzewaczy tytoniu na tym samym poziomie, co w przypadku papierosów przy zastosowaniu podatku specyficznego naliczanego od 1000 szt.
  • nadanie nowego brzmienia definicji legalnej wyrobów nowatorskich, obejmującej m.in. beztytoniowe saszetki z nikotyną oraz określenie wysokości stawki akcyzy w wysokości 155,79 zł za każdy kilogram wyrobu.
  • wypracowanie mapy drogowej dalszych podwyżek stawek akcyzy dla wszystkich kategorii wyrobów tytoniowych w perspektywie pięciu lat, podnoszącej barierę cenową wejścia w nałóg palenia, o wysokiej skuteczności w szczególności wobec osób młodych, lecz równocześnie zapewniającej przewidywalność dla producentów surowców i produktów finalnych.

 

 

  1. Wypracowanie spójnego i konsekwentnego stanowiska polskiego rządu w unijnych negocjacjach nowelizacji dyrektywy tytoniowej:

 

Punktem wyjścia do negocjacji unijnych będzie rozwiązanie przyjęte przez rząd Republiki Federalnej Niemiec (efektywna stawka opodatkowania wyrobów nowatorskich na poziomie 80% stawki akcyzy od papierosów). Model opodatkowania przyjęty przez Polskę w konsekwencji prac Forum Akcyzowego stanowił będzie w sposób naturalny fundament dla polskiego stanowiska negocjacyjnego i musi pozostawać w zgodzie z aksjologią, jaką prezentować będziemy na forum unijnym. Ponieważ Polska nie posiada interesów gospodarczych (w postaci np. krajowych producentów podgrzewaczy tytoniu), uzasadniających argumentowanie za dalej idącymi preferencjami wobec wyrobów nowatorskich niż przyjęte przez rząd Niemiec, w rozwiązaniach krajowych nie powinniśmy (co rozumiemy przez brak interesu fiskalnego) oferować importerom podgrzewaczy tytoniu preferencji podatkowych wykraczających ponad stanowisko niemieckie. Pułap 80% stawki papierosów stanowi najniższy, dający się uzasadnić poziom opodatkowania podgrzewaczy tytoniu.