Na dynamicznie rosnącym rynku sprzedaży przez Internet konieczne jest stworzenie regulacji prawnych, które z jednej strony będą ułatwiać prowadzenie działalności i umożliwiać konsumentom zakup towarów i usług, z drugiej zaś strony będą wyrównywać szanse na rynku i jednoznacznie regulować obrót towarami, mogącymi mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów. 

Obecnie w szeregu kategorii produktowych mamy do czynienia ze stanem niepewności prawa. W ustawach nie są określone warunki działania, urzędy w różny sposób interpretują przepisy, sądy również często nie zajmują jednoznacznego stanowiska. Taka sytuacja generuje, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców ryzyko regulacyjne przy sprzedaży przez Internet wielu towarów.

Sytuacją pożądaną i modelową z punktu widzenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość prowadzenia sprzedaży online, jak w przypadku handlu stacjonarnego  również takimi towarami jak alkohol, leki czy wyroby nikotynowe. 

Uwzględniając procesy decyzyjne w państwie i pragmatykę sprawowania władzy, w przypadku wspomnianych wyżej towarów zasadne jest wprowadzenie dodatkowych wymagań, aby móc rozszerzyć sferę w wolności o handel i możliwość ich zakupu online.

Ponadto zasadne jest przyjrzenie się przez prawodawcę dostępności niebezpiecznych środków dopingujących w polskim internecie, a także anachronizmowi prawnemu jakim jest zakaz odsprzedaży biletu z zyskiem ujęty w kodeksie wykroczeń.

#15 Białe plamy polskiego handlu w internecie

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Rekomendacje:

  • Należy wprowadzić jasną regulację sprzedaży alkoholu przez Internet

Rekomendowana jest jej jednoznaczna regulacja w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obecnie sprzedaż alkoholu przez Internet jest nieuregulowana, Ministerstwo zdrowia stoi na stanowisku że jest niedozwolona, ponadto część samorządów nie zezwala na sprzedaż przez Internet w ramach uzyskanego pozwolenia na handel detaliczny, mimo sporów toczących się od prawie 15 lat nie zapadło jednoznaczne i kończące spór orzeczenie sądowe. 

Głównym i kluczowym wymogiem jest stworzenie regulacji mających na celu weryfikację wieku kupującego. Ewentualnymi dodatkowymi ograniczeniami mogącymi wpłynąć na jednoznaczne prawne umożliwienie takiej sprzedaży przez Internet może być stworzenie ograniczeń jednostkowej sprzedaży, a także stworzenie towarzyszących mechanizmów pomagających w walce z nieodpowiedzialną konsumpcją alkoholu.

  • Zalecane są zmiany prawne umożliwiające dostawę zakupionych za pośrednictwem Internetu wyrobów służących do przyjmowania nikotyny

Rekomendowane jest stworzenie reżimu prawnego umożliwiającego handel wyrobami tytoniowymi za pośrednictwem Internetu. System ten powinien być powiązany z mechanizmami weryfikacji wieku, a także mechanizmami towarzyszącymi informującymi o szkodliwości palenia, a także sposobach uzyskania wsparcia przy zerwaniu z nałogiem nikotynizmu.

  • Konieczne jest ułatwienie handlu lekami i ich dostawy do pacjenta

Aktualnie możliwa jest sprzedaż internetowa leków bez recepty. W przypadku leków na receptę występuje luka regulacyjna. Zasadnym jest jasne umożliwienie sprzedaży leków na receptę przez internet. Zasadne i najbardziej optymalne kosztowo oraz skalą byłoby umożliwienie wykorzystania do tego typu sprzedaży usług kurierskich na żądanie, lub przez same apteki. W przypadku silnego oporu prawodawcy oraz samorządu aptekarskiego rekomendowane jest stworzenie nowej formy wykonywania zawodu farmaceuty jako mobilny farmaceuta. Mógłby on dostarczać do pacjentów leki, w tym na receptę. Dzięki tego typu rozwiązaniu zagwarantowanoby najwyższe możliwe bezpieczeństwo obrotu i transportu leków. Czy to za pośrednictwem usługi kurierskiej na żądanie, dostawie realizowanej przez aptekę czy też dzięki mobilnemu farmaceucie zwiększyłaby się dostępność leków i komfort pacjentów w ich zakupie.

  • Zalecane jest ograniczenie handlu niebezpiecznymi i nieprzebadanymi środkami dopingującymi w Polskim Internecie

Rekomendowane jest zbadanie problemu obecności handlu środkami dopingującymi pod postacią SARMów w Polskim Internecie. Aktualnie z poziomu przeglądarki można trafić na sklepy oferujące tego typu produkty. Z jednej strony należy wprowadzić zakaz prawny wprowadzania tego typu środków na rynek polski jak ma to miejsce z dopalaczami, a z drugiej strony należy zainicjować miękkie działania administracji mające na celu ograniczenie dostępności do tego typu produktów poprzez współpracę z operatorami płatności, aby ograniczyć możliwość realizacji płatności na rzecz sklepów sprzedających takie substancje.

  • Zniesienie zakazu odsprzedaży biletu z zyskiem

Aktualnie funkcjonuje fikcja prawna polegająca na istnieniu zakazu odsprzedaży z zyskiem biletów na imprezy rozrywkowe, artystyczne i kulturalne. TEgo typu handel i tak występuje. Zasadne jest zniesienie tego przepisu, ponieważ w przypadku bardzo popularnych imprez na które jest wielu chętnych w praktyce stanowi on martwą regulację.

  • Walka z oszustwami w Internecie

Konieczna jest rozbudowa struktur Policji i podniesienie wiedzy i umiejętności w przedmiocie ścigania sprawców oszustw w Internecie. Obecnie przestępcy działają na popularnych platformach handlowych i ogłoszeniowych czy też podszywając się pod tego typu platformy dokonując włamań na konta i oszustw finansowych. Wzmocnienie organów ścigania jest niezbędne, aby konsumenci w sieci byli bardziej bezpieczni, a kanał sprzedaży jakim jest Internet funkcjonował sprawniej.

Kontakt do autora:

Maciej Flis

maciej.flis@law4growth.com