Czy można wspierać bez dotacji? Zapraszamy do zapoznania się z dziesiątym policy paper #Law4Growth ,,Zwrotne i udziałowe finansowanie NGO, strat-up’ów i badań naukowych”, w którym poszukujemy dobrych praktyk finansowania przedsięwzięć społecznych, biznesowych i badawczych.

 

Autor ekspertyzy, Mateusz Wypyszyński, analizuje wady grantów i grantozy. Pokazuje jak mogłoby wyglądać odejście od bezpośrednich i bezzwrotnych form finansowania, na rzecz finansowania zwrotnego i udziałowego. Rekomenduje, aby spłata pożyczki lub odkupienie udziałów następowało na wzór brytyjskiego modelu opłat za studia w formie kredytów studenckich, których spłata uzależniona jest od wysokości zarobków uzyskiwanych przez absolwenta. Organizacje korzystałyby ze wsparcia publicznego w zakresie nawet większym niż obecnie, ale wraz z osiągnięciem korzyści finansowych z realizacji przedsięwzięcia, zobowiązane byłyby do zwrotu uzyskanego dofinansowania.

 

#10 Zwrotne i udziałowe finansowanie NGO, start-up’ów i badań naukowych

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Postępującą erozję systemu finansowania NGO ze środków publicznych można byłoby zminimalizować poprzez powiązanie dotacji z mechanizmem finansowania zwrotnego w rozwiązaniach pakietowych dotacja+pożyczka. Rozwiązaniem może być utworzenie funduszu pożyczkowego Narodowego Instytutu Wolności oraz poszerzenie możliwości udzielania poręczeń i gwarancji przez instytucje publiczne oraz JST.

 

W sektorze naukowo-badawczym już od kilku lat rośnie udział wsparcia udzielanego w formie finansowania udziałowego. Aż do 2018 r. zaangażowanie kapitału w przedsięwzięcia Venture Capital w zasadzie nie przekraczało 200 mln zł rocznie. Działający od 2018 r. PFR Ventures szybko stał się największym w Europie Środkowo-Wschodniej zarządzający Funduszami Funduszy, wspierając rozbudowę krajowego rynku Venture Capital oraz Private Equity. Inicjatywy, które obarczone są znacznym ryzykiem niepowodzenia wspierane są przez dedykowany program NCBiR prowadzony w formie funduszu BRIdge Alpha.

 

Wsparcie tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw w większym stopniu powinno być udzielane w formie rzeczowej, jak w inkubatorach przedsiębiorczości czy parkach naukowo-technicznych, lecz również w formie kredytowania rzeczowego. Wspierany podmiot uzyskałby dostęp do pomieszczeń i/lub specjalistycznego i nowoczesnego pojazdu, urządzenia lub maszyny bez konieczności uiszczenia jednorazowo całości ceny. Zwrot kapitału dłużnego mógłby zostać uzależniony od sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, np. w formie osiągnięcia określonego progu przychodów.