Forum Prawo dla Rozwoju przekazało na ręce szefa Kancelarii Sejmu opinię w konsultacjach społecznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Z pełną treścią można się zapoznać tutaj.

Projekt, całkiem słusznie, wzbudził liczne kontrowersje i sprzeciw organizacji wolnościowych. Obowiązek dowiedzenia winy oskarżonego, projektodawcy zastępują obowiązkiem dowodzenia własnej niewinności.
 
Naszym zdaniem, możliwe jest osiągnięcie celu poprawy ekonomiki postępowania, ale za pomocą racjonalnej ścieżki, z zachowaniem konstytucyjnej i konwencyjnej gwarancji prawa do sądu w sprawach o wykroczenia. Proponujemy następującą ścieżkę postępowania:
 
  • Mandat zostaje nałożony. Policjant informuje o prawie do odmowy złożenia podpisu i możliwości złożenia zażalenia. Płatność staje się wymagalna po 30 dniach, ale tylko jeżeli obywatel nie złożył zażalenia. I już.
  • Obywatel wszczyna spór z państwem. Rozstrzygnięcie zapada w ciągu jednego posiedzenia sądu, bez konieczności przesłuchiwania Policjantów i świadków przez sąd. I już.
  • Sąd rozstrzyga z utrzymaniem zasady „reformationis in peius” – nie może orzec wyższej kary niż nałożona przez Policjanta. I już.
 
Żadnego dowodzenia niewinności przez obywatela, żadnego obowiązku zapłaty bez wyroku sądu. Utrzymanie równej odpowiedzialności za powagę na każdej ze stron. Sprawiedliwe rozstrzygnięcie. I już.