• od 2009 r. wartość dodana produktów i usług wytwarzanych przez krajowe podmioty gospodarcze wzrosła o 630 mln zł, czyli o ponad 50%.

  • wartość dodana polskiej gospodarki wyrażona w cenach bieżących osiągnęła w 2018 roku 1 851 mld zł.

  • w roku 2018 największy udział w wartości dodanej polskiej gospodarki miał przemysł (25%), handel (17,6%), budownictwo (7,7%) oraz transport (7,1%).

  • spadek wartości dodanej nastąpił w 2018 r. w trzech obszarach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (spadek o 18,6%); gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz wytwarzające produkty na własne potrzeby (spadek o 2,9%) oraz górnictwo i wydobywanie jako składowa przemysłu (spadek o 2,3%).

  • rola sektora transportu w wytwarzaniu wartości dodanej polskiej gospodarki wzrosła od 2009 r. o 21%.

Rok 2019 kończy dekadę, w którą wchodziliśmy z obawami dotknięcia polskiej gospodarki przez konsekwencje kryzysu finansowego w USA i strefie euro. Dane prezentowane w przygotowanej przez Forum Prawo dla Rozwoju Mapie polskiej gospodarki pokazują, że polska gospodarka pod względem wartości dodanej (w cenach bieżących) rozwija się nieprzerwanie od 2009 r., a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wynosił 4,7%. Wartość dodana produktów i usług wytwarzanych przez krajowe podmioty gospodarcze w ujęciu bezwzględnym wzrosła o 630 mln zł.

Wartość dodana polskiej gospodarki osiągnęła w 2018 r. 1 851 mld zł, przy wzroście rok do roku wynoszącym 5,96%, natomiast od roku 2009 ten wskaźnik ekonomiczny, nieprzerwanie rosnąc, zmienił się aż o ponad 50%.

W roku 2018 największy udział w wartości dodanej polskiej gospodarki miał przemysł (25%), handel (17,6%), budownictwo (7,7%) i transport (7,1%). Kolejność najważniejszych sektorów dostarczających wartości dodanej nie zmienia się zarówno wziąwszy pod uwagę rok 2017 (przemysł 25,3%, handel 17,5%, budownictwo 7%, transport 6,8%) jak i opierając się na danych z 2009 roku (kolejno: 25%, 18,7%, 8,5%, 5,6%). Te cztery największe sektory stanowią ponad połowę całkowitej wartości dodanej i relacja ta utrzymuje się od 2009 roku na poziomie 56-57%.

Wzrost wartości dodanej o niemal 6% w 2018 r. wynika ze zwiększenia wartości niemal we wszystkich sektorach. Wyjątek stanowią jedynie trzy obszary: 1) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (spadek o 18,6%); 2) gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz wytwarzające produkty na własne potrzeby (spadek o 2,9%); 3) górnictwo i wydobywanie jako składowa przemysłu (spadek o 2,3%).

Wzrost wartości dodanej polskiej gospodarki w 2018 r. wyniósł ponad 100 mln zł. Największe przyrosty nastąpiły w sektorze: przemysłu (o 20 mln zł, stanowiących 19,2%), budownictwa (o 19,5 mln zł, stanowiących 18,8%), handlu (18,4 mln zł, stanowiących 17,7%) i transportu (o 12,1 mln zł, stanowiących 11,6%). Ponownie, te cztery największe sektory stanowią o sile przyrostu – równe są bowiem 67% całkowitego wzrostu wartości dodanej.

Polska gospodarka bazuje na czterech podstawowych motorach napędu i przyspieszenia, jednak tylko pierwszy z nich, przemysł, znajduje uznanie i odwierciedlenie jego wiodącej roli w dokumentach strategicznych oraz polityce gospodarczej państwa. Brakuje polityki adresowanej do sektora handlu, budownictwa i transportu. Szczątkowa wiedza administracj publicznej o negatywnych uwarunkowaniach monopolizacji rynków w skali regionalnej i krajowej, ograniczaniach konkurencyjności przez regulacje unijne czy wykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji podmiotów międzynarodowych przy agresywnej optymalizacji podatkowej stanowi istotną barierę dla rozwoju tych sektorów gospodarki.

Forum Prawo dla Rozwoju przygotowało Mapę polskiej gospodarki, by przyczyniać się do ogniskowania debaty publicznej oraz wysiłków polskiej administracji na sektorach kluczowych dla wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa. W interesie naszej wspólnoty politycznej leży projektowanie polityki rozwojowej adresowanej do sektorów o potencjale najwyższych wzrostów wartości dodanej. Na szczególną uwagę zasługuje sektor transportu, którego rola od 2009 roku wzrosła o 21%. Dynamiczny wzrost udziału polskich firm transportowych na rynku europejskim wywołał protekcjonistyczne reakcje głównie francuskich polityków populistycznych przy słabej reakcji polskiego rządu.

Na krajobraz polskiej gospodarki w kolejnej dekadzie złożą się w głównej mierze procesy rozwojowe w sektorach przemysłu, budownictwa, handlu i transportu. To na nich powinna skoncentrować się polityka gospodarcza rządu w zakresie edukacji zawodowej, polityki rynku pracy, regulacji prawnych i kształtowania warunków współpracy międzynarodowej. Przygotowana przez Forum Prawo dla Rozwoju Mapa polskiej gospodarki ma za zadanie pomóc w wizualizacji właściwej roli poszczególnych sektorów oraz przyczynić się do kształtowania trafnych kierunków rozwoju gospodarczego.

Kontakt do eksperta #Law4Growth:
Karol Pieniak
tel. 535 582 204