#Law4Growth policy paper #8 poświęciliśmy systemowi rozszerzonej odpowiedzialności producenta za odpady pochodzące z opakowań. Całość tekstu znajduje się tutaj.

Zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu schemat Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta za odpady opakowaniowe jest o takim stopniu skomplikowania, iż sam z siebie może być nieprzejrzysty oraz korupcjogenny. W szczególności obawy budzi zaprojektowanie trzech równoległych systemów odbioru odpadów: gminnego, przez organizację odzysku oraz kaucyjnego (przez gminy oraz organizację odzysku).

Ekspert Forum Prawo dla Rozwoju, mec. Maciej Pakowski, w pierwszej kolejności proponuje rozszerzenie obecnie funkcjonującego systemu kaucyjnego prowadzonego przez placówki handlowe poprzez wprowadzenie obowiązku pobierania kaucji za wszystkie opakowania napojów ze szkła, metali i tworzyw sztucznych z możliwością dokonania zwrotu w dowolnej placówce posiadającej koncesję na sprzedaż alkoholu bądź za okazaniem paragonu w sklepie, w którym dokonano zakupu.

Wpływy z opłaty nałożonej na producentów wprowadzających na rynek towary w pozostałych, bezzwrotnych opakowaniach (przy zróżnicowanych stawkach w zależności od rodzaju opakowania) powinny służyć finansowaniu zadań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności udzielaniu preferencyjnych kredytów na inwestycje w instalacje przetwarzania odpadów, a dopiero, gdy ich moce przerobowe będą wystarczające do zaspokojenia popytu wewnętrznego na dofinansowanie gospodarowania odpadami przez gminy.

Kontakt do autora:
adw. Maciej Pakowski
tel.: 663 905 389
www.pakowski.pl

Adwokat Maciej Pakowski ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem ochrony środowiska, prawem wodnym, gospodarką odpadami oraz prawem pracy. W przeszłości pracował w Instytucie Celulozowo-Papierniczym w Łodzi a obecnie prowadzi własną praktykę adwokacką.