Brakujące w Polsce regulacje prawne, które określałyby kompleksowo zasady przetwarzania danych genetycznych, wprowadziły już Wielka Brytania, Francja, Austria, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia, Szwecja a także Niemcy, Litwa i Czechy. W Polsce właściwej ustawy nadal brakuje, mimo prowadzonych od czterech lat prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Forum Prawo dla Rozwoju i Związek Firm Biotechnologicznych BioForum apelują do rządu i parlamentarzystów o pilne wznowienie procedowania ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu, w której unormowane powinny zostać następujące zagadnienia:
1. Zdefiniowanie najważniejszych pojęć takich jak: test genetyczny, badania genetyczne, cechy genetyczne, informacja genetyczna itd.
2. Określenie zakresu badań genetycznych (przesiewowe, zdrowotne, naukowe).
3. Określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na pobieraniu i przechowywaniu materiału genetycznego oraz wykonywaniu badań genetycznych.
4. Określenie podmiotu uprawnionego do weryfikacji warunków niezbędnych do podjęcia działalności w zakresie badań genetycznych oraz biobankowania, a także jej nadzoru (w tym procedury kontrolne, ich dokumentowanie i konsekwencje ujawnionych uchybień).
5. Opisanie praw osoby, od której pochodzi materiał genetyczny, a w szczególności prawa do kompleksowej informacji dotyczącej wykonania badań oraz zasad przechowywania i utylizacji pobranego materiału, a także konieczności wyrażenia skutecznej prawnie zgody na takie działania.
6. Opisanie zasad dostępu do wyników badań genetycznych oraz poradnictwa genetycznego.

#12: Ochrona informacji genetycznej obywateli RP

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Prezentację policy paper’a poprowadzili Małgorzata Suska, dyrektor wykonawczy Związku Firm Biotechnologicznych BioForum, Maria Bevz, autorka opracowania, Konrad Hennig, dyrektor programowy Forum Prawo dla Rozwoju.

Przekonujemy, iż w ustawie powinny znaleźć się regulacje przetwarzania pozyskanych już danych genetycznych w postaci elektronicznych zbiorów danych. Podobnie jak surowe próbki, dane dotyczące polskich obywateli nie powinny nigdy znaleźć się poza jurysdykcją państwa polskiego, a co za tym idzie firmy prowadzące taką działalność powinny wykonywać ją wyłącznie na terytorium Polski. Możliwość przekazywania zanonimizowanych danych poza granice kraju powinna dotyczyć wyłącznie enumeratywnie określonego katalogu przypadków.

Ministerstwo Zdrowia powinno także zlecić przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat potencjalnego wykorzystywania danych genetycznych człowieka, a także wyzwań i zagrożeń z tym związanych, aby zwiększyć świadomość obywateli oraz akceptację dla zwiększenia nadzoru państwa.