Regulamin „Forum Prawo dla Rozwoju”

Informacje ogólne

1. Organizatorem „Forum Prawo dla Rozwoju” (zwanego dalej Forum) jest Fundacja
Wyszehradzka z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 19/27 lok.20,
zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000673744, NIP: 7312056149 (zwana dalej
Fundacją).
2. Wszelkie informacje o Forum dostępne są na stronie internetowej
www.law4growth.com (zwanej dalej Stroną internetową).
3. Partnerami Fundacji (zwanymi dalej Partnerami) przy organizacji Forum są podmioty
wskazane na Stronie internetowej.
4. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Forum.
5. Forum odbędzie się w dniach 5-6 października 2018r. w ICE KRAKÓW
(International Conferences and Entertainment) ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków 30-
302.

Warunki udziału w Forum

6. Udział w Forum jest nieodpłatny, dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób
fizycznych, które ukończyły 18 rok życia posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych za okazaniem biletu wstępu na Forum (zwanego dalej Biletem) zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu. W/w osoby fizyczne biorące udział w
Forum będą zwane dalej Uczestnikami.
7. Bilety są bezpłatne.
8. Bilety mają charakter osobisty i nie mogą być zbywane lub przekazywane. Każdy
Bilet upoważnia do wstępu na Forum jednej osoby i do wymiany na jeden
identyfikator imienny.
9. W celu nabycia Biletów, potencjalny Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia
formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej.
10. W ramach formularza rejestracyjnego Uczestnik jest zobowiązany do podania
następujących danych osobowych (zwanych dalej Danymi osobowymi):
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,

-numer telefonu,
– reprezentowana instytucja.
11. Zgoda Uczestnika na podanie w formularzu rejestracyjnym w/w. danych osobowych
jest niezbędna i konieczna do rejestracji Uczestnika i jego udziału w Forum.
12. W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości Uczestnika bądź podanych przez
niego danych, Fundacja może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego ich
prawdziwość lub tożsamość Uczestnika.
13. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podania fałszywych lub
niepełnych informacji, Fundacja może odmówić Uczestnikowi wydania Biletu lub
anulować wydany Bilet.
14. Fundacja poinformuje Uczestnika o zakwalifikowaniu go do udziału w Forum lub o
decyzji odmownej i przekaże bilet w formie elektronicznej na adres e-mail podany w
formularzu rejestracyjnym.

Zasady szczególne udziału w Forum

15. Forum odbędzie się w godzinach od 11.00 do 22.00. Przebywanie w miejscu
organizacji Forum poza tym przedziałem czasowym dopuszczalne jest jedynie za
zgodą Fundacji.
16. Posiadacz biletu otrzymuje w dniu Forum imienny identyfikator, który uprawnia go
do poruszania się na terenie ICE Kraków, gdzie odbywa się Forum. Uczestnik Forum
zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu imiennego identyfikatora przez cały
czas pobytu w obiektach, w których odbywa się Forum i jest zobowiązany do jego
okazania na żądanie przedstawiciela Fundacji. Wstęp do pomieszczeń, w których
odbywa się Forum, mają wyłącznie uczestnicy posiadający imienny identyfikator.
Osoby, które nie są w stanie okazać swojego imiennego identyfikatora w trakcie
pobytu w pomieszczeniach, gdzie odbywa się Forum, na żądanie przedstawiciela
Fundacji mogą zostać zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia ICE Kraków.
Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój imienny identyfikator, mogą
otrzymać jego duplikat.
17. Uczestnicy biorący udział w Forum zobowiązani są do poszanowania porządku oraz
praw osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie
obowiązującego prawa, w tym zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych
obowiązujących w obiektach, w których odbywa się Forum, jak również instrukcji
oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Fundacji.
18. Na teren organizacji Forum nie będą wpuszczani Uczestnicy zachowujący się
agresywnie, będący pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a w

przypadku wykrycia takiego zachowania mogą oni zostać usunięci z terenu
organizacji Forum.
19. Na terenie organizacji Forum zabronione jest prowadzenie marketingu usług własnych
lub podmiotów trzecich, chyba że Fundacja wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
20. Na terenie Forum zabronione jest propagowanie treści sprzecznych z prawem lub
zasadami współżycia społecznego.
21. W obiektach, w których odbywa się Forum, zabronione jest rejestrowanie dźwięku
i obrazu, a także fotografowanie bez pisemnej zgody Fundacji.
22. Fundacja zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej niniejszy
Regulamin z terenu organizacji Forum bez prawa do powrotu na teren organizacji
Forum lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w
związku z udziałem w Forum.
23. Uczestnik jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Fundacji i osobom trzecim w
związku ze swoim działaniem lub/i zaniechaniem w czasie i miejscu organizacji
Forum. Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody jaką poniesie Fundacja w
przypadku wystąpienia do Fundacji osób trzecich z roszczeniami związanymi ze
szkodą wyrządzoną przez Uczestnika.
24. Za przedstawiciela Fundacji w trakcie Forum uważa się każdą osobę legitymującą się
imiennym identyfikatorem Forum – z napisem ORGANIZATOR.
Postanowienia końcowe

25. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu rejestracyjnym dostępnym na
Stronie internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu,
Polityki prywatności a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a
Fundacją.
26. Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wyłącza możliwość
udziału w Forum.
27. W sprawach objętych niniejszym Regulaminem i pozostałych stosuje się przepisy
prawa polskiego.
28. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z udziałem
Uczestnika w Forum jest sąd właściwy według siedziby Fundacji.
29. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Fundacji,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek
wydatków związanych z uczestnictwem w Forum.

30. Fundacja ustala program Forum oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w
dniu, w którym odbywa się Forum, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego
programu, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów.
31. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Uczestnika w
Forum spowodowany siłą wyższą lub wywołany z winy Uczestnika.