POLITYKA PRYWATNOŚCI

I ZASADY PODSTAWOWE
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy działania strony internetowej Kongresu Forum Prawo dla Rozwoju mieszczącej się pod adresem URL: http://law4growth.com/ oraz sposobów komunikacji z Użytkownikami strony, a także przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności obowiązuje od dnia …… Administrator danych osobowych zastrzega prawo wprowadzania zmian do Polityki prywatności.
Jeśli nie akceptujesz postanowień Polityki prywatności prosimy o opuszczenie strony internetowej oraz rezygnację z udziału w Kongresie.
Fundacja Wyszehradzka z siedzibą w Łodzi przykłada dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników strony internetowej Kongresu Forum Prawo dla Rozwoju.
Fundacja Wyszehradzka jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych, które są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, niniejszą Polityką prywatności oraz Regulaminem Kongresu.

II ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
Administratorem Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Kongresu Forum Prawo dla Rozwoju jest Fundacja Wyszehradzka z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie nr 19/27 lok.20, 90 -570 Łódź, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisana także do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000673744,sąd rejestrowy: sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7312056149, REGON: 367422024, telefon:731 286 686 e-mail: info@law4growth.org (dalej jako „Fundacja Wyszehradzka” lub „Administrator”)
Dane osobowe Użytkownika, które zostały wskazane w formularzu rejestracyjnym, przetwarzane będą w następujących celach:
1) przedsięwzięcia niezbędnych działań w związku organizacją udziału Użytkownika w Kongresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) rejestracji i uczestnictwa Użytkownika w Kongresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3) przesyłania treści marketingowych przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące- partnerów Kongresu, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4) innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub upoważnionych podmiotów trzecich, w szczególności: rozliczenia świadczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem, ochrony praw osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń, dokonywania pomiarów statystycznych, dostosowywania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań, prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Administratorem, którym ten powierzy dane osobowe do przetwarzania, zgodnie z wyznaczonym celem. Powierzenie przetwarzania danych osobowych ma miejsce w przypadku współpracy z podwykonawcami lub usługodawcami wykorzystywanymi przez Administratora do świadczenia usług. W żadnym przypadku powierzenie danych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym na ich żądanie znajdujące oparcie w obowiązujących przepisach prawa.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w Kongresie.
Dane osobowe Użytkownika dokonującego zgłoszenia udziału w Kongresie będą przechowywane przez okres: korzystania przez Użytkownika z usług Administratora, realizacji oraz całkowitego rozliczenia zawartych umów, w tym wygaśnięcia roszczeń z ich tytułu, do czasu odwołania przez Użytkownika zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO odnośnie danych, co do których zgoda ta została uprzednio udzielona, a także trwania usprawiedliwionego celu po stronie Administratora.
Użytkownik ma prawo do: dostępu do treści udostępnionych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, uzyskania kopii danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Administratora lub w inny wyraźny sposób), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane osobowe są objęte poufnością, przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, umowy powierzenia lub udostępnienia zawartych przez Administratora.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (tzw. profilowaniu) polegającym na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

III DANE WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI
W formularzu rejestracji udziału w Kongresie Forum Prawo dla Rozwoju konieczne jest podanie danych osobowych tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.Na podany adres e- mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w serwisie.
Dane osobowe Użytkownika, w tym adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny zostaną lub mogą zostać wykorzystane w przypadku realizacji działań, na które Uczestnik Kongresu wyraził zgodę podczas rejestracji udziału w Kongresie. W tym wypadku podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO: tj. zgoda na przetwarzane danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wyrażona przez osobę, której dane dotyczą.
Podane dane przetwarzamy także w celu zarządzania kontami zarejestrowanych Uczestników Kongresu oraz w celu informowania Użytkowników o zmianach w serwisie, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przetwarzamy dane także po to, aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których rejestracja w Kongresie została zakończona ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z późn. zm.).

IV ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH EKSPLOATACYJNYCH
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z późn. zm.), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Strona http://law4growth.com/ używa cookies. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

V COOKIES
Fundacja Wyszehradzka z siedzibą w Łodzi dokłada wszelkich starań, aby prowadzona strona internetowa Kongresu ułatwiała każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony i rejestrację udziału w Kongresie. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę Użytkownika informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies.
Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

VI CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego Użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową http://law4growth.com/ . Pliki te można uznać za pożyteczne, gdyż pozwalają „stronie” rozpoznać preferencje Użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

VII DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?
Wykorzystujemy pliki cookies do:
uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie oraz identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych,
zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zleceń. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

VIII RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

IX MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z serwisu Administratora.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

X JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES W SWOJEJ PRZEGLĄDARCE?
Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

XI ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w Polityce prywatności Fundacji Wyszehradzkiej. O wszelkich zmianach poinformujemy Użytkowników serwisu na stronie http://law4growth.com/ albo za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej.

XII KONTAKT
W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszej Polityki prywatności, warunków korzystania z serwisu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: info@law4growth.org Strona internetowa działająca pod adresem http://law4growth.com/ prowadzona jest przez Fundację Wyszehradzką.