„Cieszę się, że odbywają się takie prace naprawy Rzeczypospolitej Polski, które Państwo prowadzicie.”


dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
29.10.2015 KatowiceForum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth to nowoczesny think-tank sieciowy zrzeszający menedżerów i ekspertów branżowych, rekomendujący zmiany prawne w obszarze zarządzania gospodarką i państwem.

Pierwsza edycja Forum dla Wolności i Rozwoju odbyła się w 2015 r. z aktywnym udziałem oraz pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Tysiąc uczestników, w tym wielu ekspertów z Polski i z zagranicy wypracowało rekomendacje zmian prawnych w postaci Białej Księgi. W kolejnym roku zorganizowaliśmy cykl debat w Instytucie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie pod hasłem “Strategia dla Polski”, których zwieńczeniem była konferencja w podwarszawskich Falentach z udziałem kierownictw kilkuministerstw. Trzecia edycja Forum Prawo dla Rozwoju odbyła się w Krakowie w dniach 5-6.10.2018 roku. Wypracowaliśmy innowacyjną formułę spotkania ekspertów, polityków, naukowców, dyplomatów w ramach prawie 20 paneli tematycznych i dwóch sesji plenarnych. Gośćmi byli między innymi: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ministrowie sprawiedliwości z kilku państw regionu Trójmorza, a także wielu wiceministrów, ambasadorów i dyplomatów. Podczas Forum wystąpienie otwierające wygłosił George Friedman, twórca amerykańskiej agencji wywiadowczej Stratfor, politolog węgierskiego pochodzenia, który przedstawił potencjał Polski wobec wyzwań polityki europejskiej i globalnej. Zaprezentowaliśmy raport strategiczny dot. połączeń infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Trójmorza „Jeśli razem, to dokąd i jak” zawierający między innymi studium przypadku resynchroni- zacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich. Celem Forum jest inicjowanie zmian w prawie, które służą interesowi państwa i dobru publicznemu. Dążymy do sformułowania konstruktywnych i strategicznych konkluzji z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Docieramy do ośrodków decyzyjnych i środowisk pracujących dla rozwoju Polski z różnych regionów kraju oraz tradycji intelektualnych.Rynek energetyczny to strategiczny sektor gospodarki , który wymaga nie tylko stabilności, ale także ciągłego rozwoju i dostosowywania się do dyna- micznych zmian prawnych, technologicznych, czy środowiskowych. Jako element bezpieczeństwa państwa wymaga budowania instrumentów instytu- cjonalno-prawnych wzmacniających pozycję podmiotów zapewniających nieprzerwaną pracę systemu.

Warsztaty strategiczne “Integracja polskich aktywów w energetyce” zgromadzą ekspertów, menedżerów wyższego szczebla, decydentów, przedstawi- cieli środowiska biznesu, podmiotów publicznych oraz pracowników naukowych.

Do debaty zostaną zaproszeni przedstawiciele inwestorów (PGNiG, Orlen, Polenergia, Azoty, Veolia, PGE, Tauron, Enea, Energa), przedstawiciele admi- nistracji publicznej (Ministerstwo Energii, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Centrum Analiz Strate- gicznych), instytutów badawczych , organizacji branżowych i eksperckich (PFR, NCBiR,NCBJ, Instytut Energetyki Odnawialnej, Instytut Jagielloński, ZPPPWB, PSEW, PTMEW) oraz firm produkcyjnych i wykonawczych z poszczególnych sektorów wytwarzania.
Jakie technologie mocy wytwórczych zostały
w największym stopniu opanowane przez polskie firmy i stwarzają
perspektywę najpełniejszej polonizacji strumienia finansowego przy ich realizacji ?

Otworzy to możliwość działania i współpracy w miejscach, w których ekspansja kapitału będzie najbardziej efektywna zarówno pod względem finansowym jak i społecznym.

Kształtowanie się zaplecza produkcyjno-remontowego dla instalacji wytwórczych w elektroenergetyce stanowi efekt procesów długiego trwania, dlatego wymagają myślenia strategicznego. Struktura mocy wytwórczych powiązana jest ze źródłami energii występującymi na terenie danego kraju oraz poziomem rozwoju gospodarczego i naukowo-technologicznego. Warsztaty stworzą okazję do wymiany wiedzy w obu kierunkach pomiędzy producentami instalacji oraz inwestorami i decydentami politycznymi.

Debata zostanie zorganizowana w dwóch terminach oraz lokalizacjach, aby ułatwić uczestnictwo przedstawicieli jak największej liczby przedsiębiorstw. Panele eksperckie będą moderowane przez branżowych ekspertów posiadających doświadczenie w facylitacji pracy grupowej. Praca warsztatowa zostanie przygotowana zgodnie ze standardami executive education i nakierowana będzie na osiągnięcie wymiernych efektów o potencjale inspirowania konkretnych decyzji politycznych i inwestycyjnych.

Na podstawie zapisu warsztatów strategicznych przygotowany zostanie raport pod redakcją doświadczonego eksperta, opatrzony wprowadzeniem do poruszanej tematyki oraz prezentacją dobrych praktyk z branży energetycznej. Przykładem takiego działania może być konsorcjum budujące w pełni wyposażoną podstację transformatorową dla morskich farm wiatrowych utworzone przez GSG Towers, Enamor, Tele-Fonika Kable oraz Lotos Serwis.


9 lipca 2019, Katowice

10:00 REJESTRACJA I NETWORKING

11:00 - 13:00 SESJA WARSZTATOWA

13:00 - 13:30 PRZERWA KAWOWA

13:30 - 15:30 SESJA WNIOSKÓW

16:00 LUNCH

Grupa warsztatowa będzie liczyć od 15 do 25 osób.

koszt udziału w warsztatach: 650 PLN/nettoW ramach projektu przygotowane zostaną dwie publikacje:

RAPORT STRATEGICZNY
publikacja z zapisem przebiegu warsztatów, wnioskami i postulatami. Raport zostanie rozdystry- buowany do przedstawicieli administracji publicznej, środowisk eksperckich i ośrodków akademic- kich oraz innych podmiotów, działających w sektorze energetycznym.

DODATEK EKSPERCKI
w tygodniku ogólnopolskim oraz dzienniku ogólnopolskim.

Wypracowanie kierunków inwestycyjnych, politycznych i rozwiązań prawnych jako odpowiedź na wymogi bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska oraz wyzwania technologiczneOpracowanie koncepcji polonizacji strumienia finansowego sektora elektroenergetycznegoMarketing i upowszechnienie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa  • w warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele szczebla zarządzającego podmiotów z sektora elektroenergetycznego lub eksperci z upoważnienia organów decyzyjnych

  • zgłoszenia należy dokonać przez formularz na stronie www.law4growth.com

  • zgłaszający bierze udział po potwierdzeniu przyjęcia i akceptacji udziału

  • z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń

FORMULARZ REJESTRACYJNYKONRAD K. JAGIEŁA
Sekretarz WARSZTATÓW


info@law4growth.org
691 524 321


DR KONRAD HENNIG
Dyrektor WARSZTATÓW


konrad.hennig@law4growth.org
725 297 312